Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Sơn Cẩm 3
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG
  • MỪNG XUÂN MỚI
  • THÔNG ĐIỆP 5K
  • Đại hội Đảng bộ xã Sơn Cẩm lần thứ XXII
  • Học sinh đi học trở lại!
  • Tổng kết năm học 2018-2019
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 99
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 trường Tiểu học Sơn Cẩm 3

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH SƠN CẨM 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:19/KH-THSC3

Sơn Cẩm, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác cải cách hành chính năm 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 111/KH-PGD&ĐT ngày 14/02/2017 của Phòng GD&ĐT huyện về cải cách hành chính năm 2017

 

Trường Tiểu học Sơn Cẩm 3, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2017 của đơn vị như sau:

I. MỤC TIÊU

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung và nhiệm vụ chương trình CCHC của tỉnh năm 2017, tăng cường cải tiến phương thức, lề lối làm việc; thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động hành chính trong các lĩnh vực của trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động và kế hoạch phổ biến pháp luật, pháp chế , tăng cương hoạt động của ban chỉ đạo bộ phận pháp chế của trường.

- Tăng cường cập nhật các thông tin cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.

- Phối hợp các bộ phận, liên quan biên soạn lồng ghép tích hợp nội dung CCHC vào các môn học liên quan, chuyên đề ngoại khóa để giảng dạy, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, học sinh trong trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành lĩnh vực giáo dục.

- Khai thác hiệu quả website thành viên của nhà trường.

 

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục theo dõi rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục để kịp thời và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị đúng qui định.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 63/2010/ND0-CP, ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức trong trường biết, thực hiện đúng pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

- Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, các qui định khác của nhà trường.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, tác động để tham mưu cấp thẩm quyền trong việc đơn giản các thủ tục hành chính tại cơ quan, ngành và địa phương.

- Thực hiện các quy định về kiểm soát, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị theo qui định.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tổ chức triển khai Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

- Đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong cơ quan.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Rà soát xây dựng cơ cấu viên chức của trường gắn với vị trí việc làm.

- Tăng cường bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC của trường  theo chức năng, nhiệm vụ.

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công.

- Tổ chức thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Hiện đại hóa hành chính.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, trong công tác dạy và học.

- Xây dựng và ban hành các quy định của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

8. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

- Ban hành các văn bản, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính.

- Đưa nội dung, nhiệm vụ về CCHC vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của nhà trường.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

          1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, chính quyền; gắn vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng đối với công tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ chung của ngành và nhà trường.

2. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính; kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp

4. Thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; Thực hiện nghiêm túc công văn  Số: 89/PGD&ĐT ngày 8/2/2017 của Phòng GDĐT Phú Lương, về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. đánh giá chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo đúng qui định. Đánh giá chất lượng, hình thức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tổ chức hợp lý, phân công trách nhiệm rõ ràng, xây dựng và ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà trường. Tuyên truyền về cải cách hành chính (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện...).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm học 2017. Nộp kế hoạch về Phòng GDĐT (qua địa chỉ Email: vuxuantruongpl@gmail.com)  trước ngày 15/10/2017.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại mục III trên đây, các bộ phận  tham mưu đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch và thời gian qui định.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

  • PGD&ĐT (b/c)

    - Các đoàn thể, tổ khối:t/h

  • Lưu VT.

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh

 

Tác giả: NQV

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Gương mặt tiêu biểu
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website